THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Wednesday, June 10, 2009

Kuliah Pn. Sakinah-M8

Analisis Data:

-ialah proses menggunakan data untuk memberikan maklumat berguna untuk cadangan kesimpulan dan menyokong keputusan .Ada 3 atau lebih jenis data untuk dianalisis.
-Data kualitatif dan kuantitatif boleh dipersembahkan secara grafik untuk membantu proses analisis.
-Cari pola dan kategori ,persamaan ,terangkan trend dan pertanyaan ,katalogkan pemerhatian ,bilang dan bandingkn dan buat anggaran.

Langkah analisis data kualitatif:
Langkah 1:
-Tengok secara lalu maklumbalas .
-Ambil nota atas tema yang muncul ,isu atau faktor yang didengar.
-Cari item yang berulang atau penting.

Langkah 2 :
-Pilih 3 atau 4 tema /kategori yang muncul dan bina matriks.
-Cuba buat carta bukti berkaitan dengan tema utama.
-Tempatkan tema kategori di atas dan senaraikan pelajar tepinya.
-Boleh guna warna dan kod untuk setiap kategori yang berlainan.

Langkah 3 :
-Jika boleh bincangkan tinjauan dengan pendidik lain.
-Baca tinjaua (soal selidik),highlight kata kunci yang berkaitan dengan tema /kategori yang telah dikenalpasti .
-Seterusnya rekod dapatan dalam kotak bersesuaian dalam carta matriks yang dibina.

Langkah 4 :
-Tanya (Apa yang telah saya dapat)
-Rekod pemerhatian pola yang muncul semasa kamu lihat matriks .
a.pola konsep
b.pola sikap
-Tulis/rekod pemerhatian bawah matriks(bawah carta matriks)
-sokongan bacaan jurnal.

Langkah 5 :
-Apa kesimpulan yang boleh kita buat.
-Rekod kesimpulan samada bawah matriks atau atas kertas yang berlainan.

Langkah 6 :
-Apa langkah seterusnya yang boleh dibuat?
a.tinjauan (soal selidik lain)/temubual/penilaian
b.semak semua persoalan kajian
c.bina modul/aktiviti

-Jangan lupa rekod apa yang dibuat dalam matriks
-Apakah maklumat yang masih diperlukan
a.atas pelajar
b.atas kaedah
c.maklumat latar belakang untuk tajuk ini.

KEGUNAAN DATA DALAM PLAN-DO-STUDY -ACT-CYCLE

PLAN
-Nilai dan ringkaskan semua dat yng kita ada.
-analisis dan kenalpasti tema utama
-kenalpasti sumber data yang memberikan ukuran progress penambahbaikan.

DO
-Kumpul data
-Buat kajain rintis untuk memastikan strategi pengukuran dipenuhi.

STUDY
-Analisis data yang telah dikumpulkan dan buat kesimpulan.

ACT
-kenalpasti soalan tambahan.
-rancang untuk penambahbaikan berterusan.
-mengumpulkan data dan analisis data merupakan proses berterusan dalam penyelidikan tindakan.
-kita mungkin tidak dapat keputusan yang kita kehendaki ,tetapi tidak perlu risau.
-Dapatan kajian bertujuan untuk memberikan memberikan panduan dan memperbaiki pengajaran kita seterusnya.

RINGKASAN DATA ANALISIS
Panduan untuk data analisis :
-rekabentuk pendkatan sisrematik,simpan semua data.
-cuba faham ,maklumat yang ingin disampaikan oleh data.
-cari tema dan pola.
-susun data berdasarkan apa yang kamu pelajari daripada data.
-masukkan semua data,termasuk data yang tidak menyokong apa yang kita cari.
-baca data lebih daripada sekali.
-bina imej visual.
-tulis nota ringkas untuk diri sendiri.
-kongsi dapatan ,perbincangan dan timbulkan soalan baru.

PROSES ANALISIS DATA
-Analisis data dan buat nota sepanjang masa.
-cari tema dan pola.
-ringkaskan tema kepada 3-5 idea.
-lihat kembali data dan semak tema-tema yang telah dibuat.
-Bina subtema jika perlu
-Simpan nota secara berterusan ,dapatan kadangkala boleh mengejutkan.
-Semak maklumat untuk cari idea yang kerap atau dominan muncul.
-kenalpasti poin utama.
-cari maklumat untuk menyokong dapatan kajian.

Kuliah Hajah Halimah - M8

Dalam kuliah kali ini terdapat beberapa kumpulan yang di panggil ke hadapan untuk melakukan pembentangan dan di akhir pembentangan Hajah Halimah memberikan komen keseluruhan terhadap proposal kami ,antara perkara yang perlu ditambah dalam proposal kami adalah literature review dan perlu ada rujukan dari mana -mana sumber dan juga perlu menambah persoalan kajian ,kemudian dia memberikan kuiz ringkas kepada kami untuk menguji kepekaan kami semasa pembentangan dilakukan ,antara soalan kuiz tersebut adalah:

1.Apakah perbezaan di antara kajian tindakan dan kaedah eksperimen?
2.Apakah persoalan kajian pada kajian yang bakal anda lakukan?
3.apakah maksud baseline data?

Sunday, May 31, 2009

Kuliah Pn.Sakinah-M6

3 sebab perlu capai kualiti tinggi:
-tanggungjawab kepada pelajar.
-Keperluan kepada kecekapan diri diri dan orang lain.
-Keperluan untuk membuat tindakan dan perubahan kepada perkara yang bermanfaat(menambah ilmu pengetahuan) dengan melakukan penyelidikan tindakan.

Kriteria Kualiti:
-serupa dengan kriteria jenis penyelidikan yang lain.
-2 rukun sains dalam senarai penyelidik dalam kriteria kualiti ialah kesahan dan kebolehpercayaan.
-kedua-dua konsep ini kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan.

Kesahan:
-merujuk kepada kebenaran data.
-dengan mengetahui samada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusu yang dikaji.

Kebolehpercayaan:
-berkait dengan ketepatan data .
-Masalah kebolehpercayaan dalam pendidkan selalu berlaku apabila data diambildari sampel yang terlalu kecil.
-Sehubungan dengan itu untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan,kita perlu selalu bertanya.
-Adakah maklumat ini merupakan perwakilan epat realiti?
-Bolehkah saya fikir sebarang sebab untuk syak kepada ketepatan data?

5 Tahap Penyelidikan Tindakan:
-Tahap 1: Mengenalpasti masalah
-Tahap 2 :Perancangan Tindakan
-Tahap 3: Mengumpul Data
-Tahap 4: Analisis Data
-Tahap 5 : Perancangan untuk tindakan seterusnya.

Apakah mengumpul data ?
-Apakah jenis data kita perlu kumpul untuk menjawab persoalan kajian ?
-Bagaimana kita hendak memastikan terdapat pelbagai perspektif?

Alat Pengumpulan Data:
-Pemerhatian (Video Tape)
-Nota guru dan komen
- kerja pelajar
-refleksi pelajar dan kerja pelajar.
-jurnal pelajar.
-ujian
-tinjauan soal selidik
-temuduga(Audiotape)

Tugasan:
Kemaskini proposal yang telah dibuat sebelum ini khusunya di bahagian pengumpulan data.Pelajar akan dipanggil secara rawak pada minggu hadapan untuk melihat perkembangan.

Proposal Kajian Tindakan

Proposal Kajian Tndakan Group Bio

Laporan Pencatat Seminar Serantau ,Klana Resort Seremban

Lap or An

Kuliah Hajjah Halimah -M6

AKTIVITI 1:PENGENALAN

Hajjah Halimah meminta kami mengeluarkan sekeping kertas dan meminta kami untuk menulis butir pengenalan diri yang diarahkan oleh Hajjah Sakinah seperti berikut:

1.Nama penuh
2.Program sekarang
3.Status Diri
4.Alamat lengkap rumah
5.Program yang diambil semasa ijazah sarjana muda
6.Universiti semasa ijazah sarjana muda
7.Nama guru yang menjadi idola
8.Kenapa guru tersebut dipilih sebagai idola
9.Nama guru yang tidak disukai
10.Kenapa guru tersebut tidak disukai
11.Kenapa ingin menjadi seorang guru
12.Apakah peranan seorang guru
13.Lukis gambar pokok berserta tandatangan dan tarikh lahir

AKTIVITI 2:

Kami dikehendaki untuk bekerja berpasangan dan berdasarkan pembentangan yang telah dilakukan semasa Seminar Serantau di Klana Resort Seremban ,Negeri Sembilan baru-baru ini kami dikehendaki untuk memilih 1 tajuk pembentangan dan menyenaraikan apa yang difahami daripada pembentangan tersebut.

Tajuk pembentangan:Pembelajaran Sains Fisika melalui pendekatan 'Integrated Science Spiritual 'di Kelas IV SDN 034 Kampar

Nama Pembentang: Puan Zulhilmi

Intisari Pembentangan:

Kenapa kajian ini dijalankan?
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mendeskripsikan hasil belajar sains Fizik siswa melalui penerapan pendekatan 'Integrated Science Spiritual 'pada tajuk Sistem Suria.

Apakah kajian ini?
Pendekatan ini dirancang untuk menghubungkan konsep-konsep dalam Fizik dengan konsep-konsep agama Islam yang berkaitan dengan Sistem Suria.

Bagaimanakah kajian ini dijalankan?
Instrumen yang digunakan adalah pengumpulan data melalui ujian hasil belajar kognitif dan ujian hasil belajar psikomotor.

Langkah pendekatan model:
1.Perancangan-merumuskan tujuan pembelajaran dan menetapkan konsep yang hendak difahami.

2.Pelaksanaan - Pengelolaan kelas dibahagikan kepada beberapa kumpulan,pelajar diminta untuk melaksanakan aktiviti dalam kumpulan.

3.Perbincangan-Tentang dapatan aktiviti

AKTIVITI 3:
Kami dikehendaki untuk membentuk 1 kumpulan yang terdiri daripada jantina berlainan,kaum berlainan dan pengkhususan berlainan.Kemudian di dalam kumpulan itu kami dikehendaki untuk membuat 1 proposal tentang kajian tindakan yang perlu dihantar pada hari Khamis,28/5/2009.

Tajuk proposal :

MENINGKATKAN PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI PEMBELAJARAN SAINS DALAM TOPIK ”INTERDEPENDENCE AMONG LIVING ORGANISMS AND THE ENVIRONMENT” DENGAN MENGGUNAKAN DAM ULAR SEBAGAI ALAT BANTU MENGAJAR

Tuesday, May 26, 2009

Journal Title AND Abstracts...

Journal 1 :An Action Research Exploration Integrating Student Choice And Arts
Activities In a Six Grade Social Studies Classroom by Courtney
Kosky ,West Virginia University.

Abstract:

An action research study undertaken to explore how integrating the Arts in social studies education can increase student participation and motivation ,and impact student achievement through that increased motivation and participation.Initial lesson plans addressed multiple intelligence while integrating Arts activities and were adjusted based on theteacher's reflective notes and student feedback.Although not anticipated ,we found that giving students' choice in what type of activities to complete had the greatest perceived impact on their motivation and participation .Many students'social studies grades increased in response to the integration of Arts activities and student choice.


Journal 2:Collaborative action research and project work :Promising practices for
developing collaborative inquiry among early childhood preservice teachers
by Mary Jane Moran
Abstract :

Excerpts from case studies of two preservice teaching teams exemplify a new approach for merging research and practice within an introductory early childhood methods course. Through participation in cycles of collaborative action research focused on the joint task of implementing long-term projects, preservice teachers evidenced change in the ways they participated in and developed an inquiry-oriented teaching stance. In particular, changes included (1) an increased
awareness of the value and need to share responsibility with teammates for making curriculum decisions, (2) early attempts to self-regulate teaching behaviors through reflection-in-action, and (3) an appreciation for and use of documentation in making visible and public the relationship between teacher thinking, practice, and children’s learning. While changes in level of reflectivity and practice are noted and valued, the ways in which preservice teachers’ participation begins to change may be as valuable an indicator of preservice teacher development as the possession of new knowledge and skills.


Journal 3 : Teacher questioning and interaction patterns in classroom facilitated
with differing levels of constructivist teaching practices by Ibrahim
Erdogan and Todd Campbell.

Abstract :

This research investigated the impact of teacher questions, question types, and interaction patterns that coincide with high and low levels of constructivist teaching practices. Through both quantitative and qualitative methods the findings revealed that teachers facilitating classrooms with high levels of constructivist teaching practices (HLCTP) were very active as they asked a significantly greater number of questions compared to teachers facilitating classrooms with low levels of constructivists teaching practices (LLCTP). In addition, teachers facilitating with HLCTP used a significantly greater number of open-ended questions when compared with other types of questions (closed ended questions and task-oriented questions). Closed-ended questions were found in the HLCTP classrooms as teachers were concerned with focusing students on completing investigations, but open-ended questions were more often found with the aim of promoting student actions attuned to knowledge construction.